Všeobecné obchodní podmínky

 

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Stela Lukešová
IČ: 74169378
se sídlem: Okružní 395, 274 01, Slaný           

kontaktní údaje:
email: info@laalu.cz 
telefon: 774 209 364
www.laalu.cz

(dále jen „prodávající“)

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese laalu.cz (dále jen „internetový obchod“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II.

Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu,
  po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží, umístěná v katalogu internetového obchodu, je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady, vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady
  na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě;
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom,
  že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy, a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení
  o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího, uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího
  o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu
  a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě,
  kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2001585871/2010, vedený u Fio Banka a.s.;
 • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány GoPay.
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
  Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
 7. Zboží je kupujícímu dodáno:
 • na adresu určenou kupujícím v objednávce;
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil;
 • osobním odběrem ze skladu prodávajícího na adrese: Štěchova 21/30, 274 01 Slaný.
 1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko
  a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží
  při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno
  v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží, a v případě jakýchkoliv závad
  toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu, svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.
 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

  Dárkový poukaz

 7. Dárkový poukaz je určený výhradně k úhradě nákupu na www.laalu.cz, kde ho lze uplatnit při nákupu v internetovém obchodě,
  a to na jakékoliv zboží z nabízeného sortimentu.
 8. Jednoduše si zboží, které chcete poukazem zaplatit, vložíte do košíku, a při vytváření objednávky vložíte kód dárkového poukazu
  do pole „Vložit“ slevový kupón. Cena za vybrané zboží pak bude ponížena právě o hodnotu dárkového poukazu.
 9. Hodnota uvedená na poukazu Vám bude odečtena z ceny nákupu v internetovém obchodě.
 10. Poukaz není směnitelný za peníze. Poukaz nelze rozměnit. Hodnotu poukazu je možné vyčerpat pouze jednorázovým nákupem.
 11. U zboží, na jehož nákup byl uplatněn dárkový poukaz, Vám může být (v případě odstoupení od kupní smlouvy nebo v případě oprávněné reklamace) vrácena částka prostřednictvím náhradního dárkového poukazu.
 12. Poukaz je platný 1 rok od nákupu, po uplynutí tohoto data se poukaz stává neplatným.
 13. Pro získání podrobných informací, jak postupovat při uplatnění poukazu při nákupu, volejte na infolinku 774 209 364.
 14. Zakoupením poukazu souhlasíte s podmínkami pro použití poukazu.
 15. Po použití kódu k úhradě nákupu na www.laalu.cz se poukaz stává neplatným.
 16. Poukaz nemůže být nijak nahrazen v případě ztráty.

VII.

Zapůjčení zboží

 1. Kupující může při uzavření kupní smlouvy zvolit variantu zapůjčení zboží.
 2. Zápůjčka zboží se poskytuje na maximální zápůjční dobu v trvání 60 dní, a to za cenu stanovenou v internetovém obchodě.
 3. Doba zapůjčení se počítá ode dne převzetí zboží kupujícím buď osobně ve skladu prodávajícího, nebo ode dne doručení zboží
  do výdejny zásilek, nebo od dne převzetí zboží kupujícím na adrese určené v objednávce.
 4. Součástí ceny zápůjčky je i vratná kauce, která se hradí společně s cenou zápůjčky způsobem podle ustanovení článku V. těchto obchodních podmínek.
 5. Prodávající dodá zapůjčené zboží kupujícímu podle jeho volby v objednávce.
 6. Pokud je skutečná doba zapůjčení zboží kratší než maximální doba, tak nedochází ke snížení ceny zápůjčky.
 7. V případě překročení maximální doby zapůjčení má prodávající nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5% denně z ceny zápůjčky. Prodávající má vedle smluvní pokuty i nárok na náhradu veškeré vzniklé škody a ušlého zisku včetně prokazatelných výloh spojených s prodlením ve vrácení zapůjčeného zboží.
 8. Vrácení zboží je možné po předchozí domluvě možné přímo ve skladu prodávajícího. Pokud se rozhodne kupující vrátit zboží zpět prodávajícímu přepravcem, tak kontaktuje emailem nebo telefonicky prodávajícího. Prodávající sjedná přepravu zboží a sdělí kupujícímu termín, kdy dojde k vyzvednutí zboží na adrese kupujícího určenou v objednávce.
 9. Zapůjčené zboží je s ohledem na jeho povahu dodáno kupujícímu v ochranném obalu zabraňujícímu jeho poškození. Kupující
  je povinen zboží před jeho předáním přepravci za účelem vrácení prodávajícímu zabalit stejným způsobem.
 10. Při vrácení zboží má prodávající lhůtu 10 pracovních dní na kontrolu, zda je zapůjčené zboží vráceno kompletně a bez poškození nad rámec odpovídající běžnému použití. V případě zjištění nedostatků je prodávající povinen bez zbytečného odkladu informovat kupujícího společně s vyčíslením vzniklé škody.
 11. Prodávající je oprávněn v případě nevrácení veškerého zapůjčeného zboží nebo vrácení poškozeného zboží použít složenou kauci
  na úhradu jemu vzniklé škody.
 12. Pokud výše škody přesahuje výši složené kauce, je kupující bez zbytečného odkladu povinen uhradit rozdíl bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 2001585871/2010, vedený u Fio Banka a.s.
 13. Pokud je zboží vráceno kompletně a v bezvadném stavu, má kupující nárok na vrácení složené kauce do 5 dní po uplynutí lhůty
  pro kontrolu vráceného zboží, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet, který písemně oznámí kupující prodávajícímu.

 VIII.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů:
 • ode dne převzetí zboží;
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí;
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem, před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;
 • o dodávce zboží, která byla upravena podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 • o dodávce zvukové, nebo obrazové nahrávky, nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči, a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího, uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí odstoupení. Při odstoupení je kupující povinen sdělit prodávajícímu číslo objednávky, od které odstupuje, jakých artiklů a v jakém počtu se odstoupení týká, a sdělit kupujícímu bankovní spojení
  pro bezhotovostní vrácení peněz.
 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné, a je-li to možné, v původním obalu. Nárok
  na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce
  či dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 IX.

Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze;
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující
  je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení
  se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 2. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
 • výměnu za nové zboží;
 • opravu zboží;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny;
 • odstoupit od smlouvy.
 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:
 • pokud má zboží podstatnou vadu;
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě;
 • při větším počtu vad zboží.
 1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace
  a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení
  o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty
  se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 3. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 5. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 6. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

XI.

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line, nacházející
  se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr, je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne
  května 2013., o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení
  o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XII. Ochrana osobních údajů

 1. Kupující odesláním objednávky souhlasí s tím, aby jeho poskytnuté osobní údaje uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní číslo kupujícího, včetně historie objednávek byly prodávajícím shromažďovány a zpracovávány v souladu se zákonem 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů ve znění platných předpisů (dále jen „ZOOÚ“), a to v elektronické podobě, za účelem plnění předmětu smlouvy (včetně reklamačního řízení), a dále pro interní, propagační a marketingové akce prodávajícího
  a věrnostního programu, a to buďto přímo prodávajícím nebo zpracovatelem jím určeným v souladu s příslušnými právními předpisy. Informaci o osobě zpracovatele, pokud je odlišná od prodávajícího, lze nalézt na www.laalu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. Tento souhlas uděluje kupující na dobu 7 let. Poskytnutí osobních údajů pro interní, propagační a marketingové účely je dobrovolné
  a neposkytnutí souhlasu nemá vliv na uzavření smlouvy. Osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům prodávajícího, pověřenému zpracovateli, a dále v případě elektronického kontaktu těm, kdo jsou oprávněni šířit jménem prodávajícího obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, v platném znění. Telefonní číslo bude dále zpřístupněno zákazníkem zvolenému dopravci pro zajištění informování zákazníka o doručení zásilky. Kupující má právo přístupu
  ke svým osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů či jejich odstranění z databáze. Kupující jako subjekt údajů může prodávajícího požádat písemně o vysvětlení ke zpracování svých osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 ZOOÚ, pokud zjistí
  nebo se domnívá, že jeho osobní údaje jsou prodávajícím zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména, jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požádat prodávajícího o vysvětlení a požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav či provedl opravu. Je-li žádost kupujícího shledána prodávajícím oprávněnou, prodávající odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel takovému požadavku, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující byl tímto informován ve smyslu § 11 ZOOÚ.
 2. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“). Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům, než smluvním dopravcům za účelem dodání zboží.
 3. Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení do doby, než kupující prodávajícímu písemně sdělí, že zasílání chce ukončit.
 4. Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům kdykoliv odvolat, a to písemně zasláním
  na adresu: info@laalu.cz.

XIV.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele, vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotografií, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat, nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv
  na jeho provoz, a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat,
  či neoprávněně využívat programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod. Kupující nesmí užívat internetový obchod, jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá
  po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 01. 09. 2020.